پست الکترونیکی : info [at] sarmaara.com
تماس با کارشناسان

 

 

چیلر خنک کننده میدیا
نام مدل
ميني چيلر آپارتماني اسكرال به ظرفيت نامي 1/5 تن تبريد MGC-F05W/N1
ميني چيلر آپارتماني اسكرال به ظرفيت نامي 2 تن تبريد MGC-F07W/N1
ميني چيلر آپارتماني اسكرال به ظرفيت نامي 3 تن تبريد MGC-F10W/N1
ميني چيلر آپارتماني اسكرال به ظرفيت نامي 3 تن تبريد MGC-F10W/SN1
ميني چيلر آپارتماني اسكرال به ظرفيت نامي 3/5 تن تبريد MGC-F12W/SN1
ميني چيلر آپارتماني اسكرال به ظرفيت نامي4 تن تبريد MGC-F14W/SN1
ميني چيلر آپارتماني اسكرال به ظرفيت نامي4/5 تن تبريد MGC-F16W/SN1
چيلر هوا خنك مدولاراسكرال به ظرفيت نامي 8/5 تن تبريد MGB-F30W/R
چيلر هوا خنك ديجيتال مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 8/5 تن تبريد MGB-D30W/R
چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 8/5 تن تبريد MGB-F30W/RN1
چيلر هوا خنك ديجيتال مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 8/5 تن تبريد MGB-D30W/RN1
چيلر هوا خنك حاره اي مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 8/5 تن تبريد MGBT-F30W/RN1
چيلر هوا خنك ديجيتال حاره اي مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 8/5 تن تبريد MGBT-D30W/RN1
چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 15/5 تن تبريد MGB-F55W/R
چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 15/5 تن تبريد MGB-F55W/RN1
چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 17 تن تبريد MGB-F60W/R
چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 17 تن تبريد MGB-F60W/RN1
چيلر هوا خنك ديجيتال حاره اي مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 17 تن تبريد MGBT-D60W/RN1
چيلر هوا خنك حاره اي مدولار اسكرال به ظرفيت 17 تن تبريد MGBT-F60W/RN1
چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 18/5 تن تبريد MGB-F65W/R
چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 18/5 تن تبريد MGB-F65W/RN1
چيلر هوا خنك ديجيتال مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 18/5 تن تبريد MGB-D65W/RN1
چيلر هوا خنك حاره اي مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 34 تن تبريد MGBT-F120W/RN1
چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 37 تن تبريد MGB-F130W/R
چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 37 تن تبريد MGB-F130W/RN1
چيلر هوا خنك حاره اي مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 51 تن تبريد MGBT-F180W/RN1
چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 57 تن تبريد MGB-F200W/S
چيلر هوا خنك مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 57 تن تبريد MGB-F200W/RN1
چيلر هوا خنك حاره اي مدولار اسكرال به ظرفيت نامي 71 تن تبريد MGBT-F250W/RN1