پست الکترونیکی : info [at] sarmaara.com
تماس با کارشناسان

 

 

دایکین VRV سیستم اسپلیت مرکزی
مدل(RXYQ/RYYQ) نام
RXYQ/RYYQ 8T/8T9 کندانسینگ یونیت خارجی به ظرفیت22000
RXYQ/RYYQ 10T کندانسینگ یونیت خارجی به ظرفیت28000
RXYQ/RYYQ 12T کندانسینگ یونیت خارجی به ظرفیت34000
RXYQ/RYYQ 14T کندانسینگ یونیت خارجی به ظرفیت40000
RXYQ/RYYQ 16T کندانسینگ یونیت خارجی به ظرفیت45000
RXYQ/RYYQ 18T کندانسینگ یونیت خارجی به ظرفیت50000
RXYQ/RYYQ 20T کندانسینگ یونیت خارجی به ظرفیت56000
RXYQ/RYYQ 22T کندانسینگ یونیت خارجی به ظرفیت61000
RXYQ/RYYQ 24T/24T9 کندانسینگ یونیت خارجی به ظرفیت67000
RXYQ/RYYQ 26T کندانسینگ یونیت خارجی به ظرفیت74000
RXYQ/RYYQ 28T کندانسینگ یونیت خارجی به ظرفیت78000
RXYQ/RYYQ 30T کندانسینگ یونیت خارجی به ظرفیت84000
RXYQ/RYYQ 32T کندانسینگ یونیت خارجی به ظرفیت90000